Tag archieven: vrouwenoverschot

De huwelijkse staat der Nederlanden

De huwelijkse staat der Nederlanden De huwelijkse staat moet overeenkomen met de staat der Nederlanden. En dus gaan we polygame huwelijken streng aanpakken, aldus minister Hirsch Ballin in een brief aan de Tweede Kamer.

In het persbericht wordt de nadruk gelegd op de huwelijkse gewoonten die hier gelden, tegenover de gewoontes die in sommige andere landen gelden. De vreemdeling, een bekende term voor een mens uit enig ander land, mag zich hier vestigen, maar zijn of haar huwelijkse tradities achter laten. Een van de redenen die wordt genoemd: “Polygamie blijkt daarnaast vaak een aanwijzing voor onvrije partnerkeuze en huwelijksdwang”.

Om vervolgens twee dingen er aan toe te voegen: het polygame huwelijk, gesloten vóór de aanvraag voor bestendig verblijf in Nederland, zal worden erkend. En: “de getalsmatige omvang van het probleem is bijzonder klein: minder dan 0.01 procent van de Nederlandse bevolking. Een deel daarvan betreft bovendien geen bewuste polygame huwelijken, maar zijn van tijdelijke aard doordat een tweede huwelijk is aangegaan terwijl de ontbinding van het eerste huwelijk naar Nederlands recht nog niet is erkend”.

Ofwel, we hebben het eigenlijk nergens over. Behalve dan dat de kwestie ook anders bekeken kan worden en Hirsch Ballin de plank op nog een andere manier de plank misslaat.
Zeker, polygame huwelijken waarbij sprake is van dwang of ongelijke rechten tussen de meerdere partners, zijn geen fraai voorbeelden van mooie verbintenis. Maar dat komt zelfs vandaag, ook voor bij monogame huwelijken. Een vorm van dwang is dat, binnen streng christelijke culturen, jongeren gedwongen worden te trouwen als een jongen een meisje zwanger schopt. En over ongelijkheid tussen partners kunnen we ook vandaag, nog steeds heel wat boekjes opendoen.

Polygamie kan echter ook een oplossing zijn voor mensen die lijden, wegens het niet kunnen verkrijgen van een levenspartner.
Om te beginnen is er nog steeds een vrouwenoverschot en ten tweede: er zijn nog altijd meer ongehuwden dan gehuwden (zie de CBS-gegevens in deze excelsheet). Je zou van Hirsch Ballin eerder maatregelen verwachten om het aloude idee van ‘het gezin als hoeksteen van de samenleving’, een stevige impuls te geven.

Wat het vrouwenoverschot betreft: ik heb wel eens wat vrouwen horen verzuchten dat alle leuke mannen al bezet zijn. Een argument dat ook voor andersom kan gelden. Wie “leuk” is. Ligt natuurlijk beter in de relationele markt. Sta je polygamie toe, dan kunnen alle leuke mensen met meerdere partners in zee. Heel wat leed opgelost.
Daarbij, een Russische politicus, wiens gedachtegoed ik overigens niet deel, meent dat het ook een bijdrage kan zijn de nadelen van de vergrijzing te verlichten.

Maar daar zul je Hirsch Ballin nooit over horen. In plaats meer wettelijke ruimte te maken voor keuzevrijheden van de mensen zelf, is het huidige voorstel vooral gericht op het rotsvast verankeren van culturele codes die alleen tot Hirsch Ballin en de zijnen behoren.

Het einde der mannen.

Het einde der mannen Aan allerlei gedoe tussen mannen en vrouwen komt pas over zo'n 375 duizend jaar een einde. Omdat mannen ten onder gaan aan de kuren van hun Y-chromosoom. Maarten Keulemans wordt op VPRO's Noorderlicht ondervraagd over mogelijke scenario's waar de mensheid aan ten onder kan gaan.

Eén daarvan is de teloorgang van het mannelijk Y-chromosoom. “Het aantal werkzame genen op het mannenchromosoom is in miljoenen jaren teruggelopen van ruim duizend tot enkele tientallen“, zegt Keulemans. Op de website Exit Mundi licht hij dat met de nodige nuances toe. Zo denken onderzoekers dat het Y-chromosoom zich ooit eens danig heeft geweerd tegen aanvallen van het X-chromosoom (lees de
Engelstalige uitleg op Exit Mundi). Het Y-chromosoom is dus veel weerbaarder dan sommigen denken. In de natuur zijn echter ook voorbeelden gevonden van populaties waar de mannen zo goed als verdwenen zijn.

Afijn, misschien kan het een evolutionaire verklaring zijn voor het vrouwenoverschot. Dat overschot valt in Nederland nog wel mee (in 2004 ruim 160 duizend vrouwen meer dan mannen, volgens het CBS). Het overschot bestaat overigens alleen in het oudere bevolkingsdeel. Vanaf 30-jarige leeftijd zie je het overschot licht groeien.

Nu hebben mensen de bijzondere gewoonte de natuur niet op haar beloop te laten. Dus treffen ze allerlei maatregelen tegen alles wat als ongerief wordt ervaren. Zo zijn er te weinig vrouwen in topfuncties. Met afspraken, desnoods wetten, zou dat ongemak bestreden kunnen worden.
Niet doen, zegt Marike Stellinga
in de Volkskrant. De Elsevier-journaliste meent dat het najagen van zoveel ambitie niet in de natuur van de vrouw zit. Het komt voor, zeker, maar Marike Stellinga gelooft niet dat de vrouwen die wel torenhoge ambities hebben, ook maar een strobreed in de weg wordt gelegd.

Zolang het mannelijk Y-chromosoom niet volledig is gedegenereerd, moet de gelijkheid tussen vrouwen en mannen misschien afgedwongen worden door de wetenschap. Knutselen aan de natuur kunnen we al. Knutselen aan de menselijke natuur vordert ook gestaag.
Wellicht zou de zwangere man kunnen leiden tot meer gelijkwaardigheid?